Algemene Verkoopsvoorwaarden

Le Vin du Bâché

De Wit, Filip (VIDUBA)

Statielei 11

2920 Kalmthout

BE0644882526

 

Algemene verkoopsvoorwaarden                                                                                                           

                                                                                                                           

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.                                                                                                                         

                                                                                                                           

Artikel 1                                                                                                          

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden.                                                                                                             

                                                                                                                           

Artikel 2                                                                                                          

De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of de bestelbon en binnen de termijn zoals vermeld op de bestelbon.                                                                                                                        

De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.                                                                                                            

                                                                                                                           

Artikel 3                                                                                                          

De factuur dient betaald te worden binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10% van het factuurbedrag alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 25€ als schadebeding.                                                                                                                         

De levering blijft de eigendom van de verkoper zolang de volledige factuurprijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is.                                                                              

                                                                                                                           

Artikel 4                                                                                                          

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.             

                                                                                                                                                                                                                                         

Artikel 5                                                                                                          

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de 8 kalenderdagen na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.  

                                                                                                                                                                                                                                                 

Artikel 6                                                                                                          

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.